LIETUVOS RESPUBLIKOS
NOTARŲ GARBĖS (ETIKOS) KODEKSAS

1 straipsnis.
Notaras savo veikloje vadovaujasi principu, kad teisingumas yra įstatymų įstatymas ir užtikrina savo tvirtinamų sandorių ir dokumentų teisėtumą.

2 straipsnis.
Notaras savo darbinėje veikloje ir jos aplinkoje turi atsiriboti nuo politinės veiklos, nereikšti savo politinių įsitikinimų ir neužsiimti politine agitacija.
Notaras aktyviai dalyvauja visuomeniniame tautos gyvenime, privalo atlikti Notarų susirinkimo. Prezidiumo, komisijų pavestas užduotis ir funkcijas.

3 straipsnis.
Notaras, būdamas seniausios profesijos atstovu, savo elgesiu ir darbu stiprina Notarų rūmų ir savo biuro prestižą. Vykdydamas jam valstybės suteiktus įgaliojimus, kaip valstybės patikėtinis, prisideda prie teisinės valstybės kūrimo.

4 straipsnis.
Notaras privalo išlaikyti jo pareigoms deramą orumą, o taip pat skatinti savo šeimos narius bei aplinkinius laikytis tų pačių normų.

5 straipsnis.
Notaras vadovaujasi principu, kad garbės negalima atimti, ją galima tik prarasti, sulaužęs priesaiką, atsistatydina.

6 straipsnis.
Notaras visada korektiškas kliento atžvilgiu ir bešališkas jo patarėjas. Neigiamas sprendimas pateikiamas tokia forma, kuri neįžeidžia kliento, o įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka - išduoda raštišką motyvuotą atsisakymą, išaiškindamas apskundimo tvarką.

7 straipsnis.
Notaras nereklamuoja savo profesinės veiklos, laikosi sąžiningos konkurencijos principų.
Nesąžininga konkurencija visų pirma pasireiškia:
7.1. Išankstiniais susitarimais su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie profesionaliai arba kuria nors kita forma atveda pas notarą klientus, pažeisdami laisvo pasirinkimo principą.
7.2. Klientų viliojimas vienkartiniais arba pastoviai žemesniais kaip pas kitus notarus atlyginimo dydžiais.
7.3. Aktyvia notaro pozicija, dedant pastangas nušalinti kolegą, kuriam jau pavesta atlikti veiksmą.
7.4. Atliekant veiksmus ne savo biure, o dažnai tokiose sąlygose, kurios pažeidžia lojalumo taisykles.
7.5. Klientų nukreipimu pas kitus notarus tokiuose notariniuose veiksmuose, kur reikia įdėti triūso, o gaunamas mažas atlyginimas, o pačiam atliekant išskirtinai tuos notarinius veiksmus, kur gaunamas didelis atlyginimas.
7.6. Sistemingu paslaugų tiekimu, kai demonstruojama pozicija peržengia mandagumo ribas, griauna pareigybės autoritetą.

8 straipsnis.
Notaras, sudarydamas bendros veiklos sutartį su kitais notarais, negali bloginti savo partnerių - kitų notarų ekonominės padėties.

9 straipsnis.
Notaras neturi leisti, kad jo šeimyniniai, visuomeniniai ir kitokie santykiai įtakotų jo notarinę veiklą ir sprendimus, ar pažeistų teisėtus kitų notarų interesus.

10 straipsnis.
Notaras visada objektyvus ir yra absoliutus šalių teisinio saugumo garantas. Jis visada privalo prisiminti, kad saugo ir gina ne vienos, o abiejų šalių įstatymui neprieštaraujančius interesus ir niekas, išskyrus įstatymus, negali įtakoti jo sprendimo.

11 straipsnis.
Notaras neturi ginti asmeninių interesų, pasinaudodamas savo užimama padėtimi.

12 straipsnis.
Notaras laikosi žodžio , duoto klientui. Vertas pagarbos tas notaras, kurio žodis “įstatymas”.

13 straipsnis.
Notaras turi būti tikslus, sprendžiant jam pateiktus klausimus.

14 straipsnis.
Notaras sąžiningai deklaruoja valstybei savo pajamas ir moka nustatytus mokesčius.

15 straipsnis.
Notaras saugo notarinių veiksmų paslaptį ir užtikrina notarinių dokumentų saugumą.

16 straipsnis.
Notaras laikosi profesinio solidarumo principo. Neigiamas atsiliepimas klientų akivaizdoje apie kolegas - neleistinas. Į kolegą klientų akivaizdoje kreipiamasi žodžiu “Notare”.
Notaras yra lojalus ir draugiškas su savo kolegomis ir profesinės aplinkos atstovais.
Notaras saugo savo profesijos garbę ir prestižą, būna solidarus gindamas savo kolegas nuo nepagrįstos kritikos.

17 straipsnis.
Notaras pagarbiai elgiasi su jam pavaldžiais darbuotojais. Neatidėliotinais atvejais pastabos klientų akivaizdoje jiems gali būti daromos tik korektiška forma.

18 straipsnis.
Notaras nuolat tobulinasi ir dalinasi žiniomis su mažesnę darbo patirtį turinčiais kolegomis, dalyvauja rengiant metodinius leidinius, suvienodinančius notarinę praktiką.

19 straipsnis.
Notaras kruopščiai saugo jam valstybės suteiktų įgaliojimų simbolį - herbinį antspaudą. Notaras, praradęs herbinį antspaudą, tuoj pat praneša teisingumo ministerijai ir Notarų rūmų prezidiumui.

20 straipsnis.
Notaras visada lojalus valstybės atžvilgiu. Jo lojalumas turi pasireikšti:
1) bešališkumu ir objektyviu įstatymo taikymu, atsižvelgiant į šalių valią ir garantuojant, kad nebus pažeisti valstybės interesai.
2) pasiaukojimu notaro funkcijų vykdymu, nepamirštant to, kad notarinių veiksmų atlikimas - ne tik teisė, bet visų pirma - notaro pareiga.

21 straipsnis.
Notaras gerbia savo kolegų atminimą, padeda buvusiems notariato darbuotojams.

22 straipsnis.
Notaras privačiame gyvenime vengia bendrauti su abejotinos reputacijos asmenimis.

23 straipsnis.
Notaras aktyviai dalyvauja Notarų rūmų veikloje, vykdydamas Lietuvos notarų rūmų statuto reikalavimus, sąžiningai atlieka visuomenines pareigas Notarų rūmuose renkamuose organuose bei komisijose.
Notaras, kuriam Notarų rūmų prezidiumas pavedė tam tikrą funkciją ar užduotį, privalo atlikti jam pavestas pareigas, panaudodamas visas savo žinias, sugebėjimus bei patirtį.

24 straipsnis.
Notaras vadovaujasi nuostata, suformuluota Tarptautinės lotynų notarų sąjungos, kad be moralės ir sąžiningumo darbas notariate yra neįmanomas.

25 straipsnis.
Šio kodekso reikalavimai taikomi notarų atstovams ir kandidatams į notarus (asesoriams).